Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün52
Dün54
Bu Hafta470
Bu Ay808
Toplam739831
Lise 1. sınıf test soruları

 

DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ I.DÖNEM  I.YAZILI SORULARI

  
 1. Din hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) Din sözlükte yol, adet, hüküm , kanun , hesap, ceza, itaat, boyun eğme  anlamına gelir.

       b) Din Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen. ilahi kurallardır

       c) Din insanları dünya ve ahiret mutluluğu vaad ederek aldatan kurallardan ibarettir

       d) İnsanları dünya ve ahirette mutluluğa ulaştıran ilahi kurallardır.

       e) Din, bir toplumun sahip olduğu  inançlar, ibadetler ve ahlaki kuralların bütünüdür.

 

    2. Dinler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) Dinler ilahi olan ve olmayan olarak gruplandırılmıştır.

       b) Dinler kurucusu olan ve geleneksel dinler diye gruplandırılmıştır.

       c) Dinler milli dinler ve evrensel dinler diye gruplandırılmıştır.

       d) Dinler tek tanrılı ve çok tanrılı dinler diye gruplandırılmıştır.

       e) Dinler fakir dinler ve zengin dinler diye gruplandırılmıştır.

 

     3. Allah'a karşı ilk görevimiz aşağıdakilerden hangisidir ?

a) İbadet etmek       b) Namaz kılmak       c) İman etmek       d) Tevbe etmek       e) Dua etmek

 

    4. Dinlerin ibadet yerleri ile ilgili eşlemelerden hangisi yanlıştır?

        a) Müslümanlık-Camii       b) Hıristiyanlık-Kilise      c) Musevilik-Havra-sinagog 
        d) Budizm-Tapınak-Mabet         e) Sihizm-Nirvana

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bütün Peygamberlerin ortak tebliğ ettiği mesajlardan değildir?

   a) Hacca gitmek Kabeyi tavaf etmek

   b) Allah vardır, birdir, eşi ve benzeri yoktur

   c) İnsanlar öldükten sonra diriltilecektir. Cennet ve cehennem vardır

   d) İnsanlar yaptıkları iyilik ve kötülüklerden hesaba çekileceklerdir

   e) Nimetlere şükür olarak Allah'a ibadet etmek gerekir

 

6.Aşağıdakilerden hangisi gerçek dinin özelliklerinden  değildir ?

    a) Akıl sahibi insanların kendi hür iradeleriyle ortaya koydukları bir inanç sistemi olması.

    b) Allah tarafından ortaya konmuş olmak.

    c) Hem dünyada, hem ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak ibadet ve ahlaki prensipleri içerir.

    d) Bir peygamber aracılığı ile insanlara bildirilmişi olması.

    e) İlahi kanunları  koyan Allah olduğu için O'ndan başka kimse kaldıramaz veya değiştiremez.

 

7.İnsanın yapısı  ( Fıtratı )  ve din konusunda aşağıdakilerden  hangisi yanlıştır?

    a) İnsanın Allah'ı bilme ve ona ibadet etme eğilimi ile doğar.

    b) Dış etkenlerden uzak olan insan , aklı ile düşününce kainatın bir yaratıcısı olduğunu anlar.

    c) Her insan günahkar olarak doğar ve vaftizle günahlarından arınır.

    d) İnsanda doğuştan var olan haklı kabul ve idrak etme kabiliyetine fıtrat denir.

    e) Her çocuk fıtratı  (doğal din olan tevhid inancı ) üzerine doğar sonra onu anne ve babası Yahudi ,
Hıristiyan  yada  Mecusi yapar.

 

8. İlkel dinler ve kurucularına ait eşlemelerden hangisi yanlıştır?

    a) Budizm-Budha -Gotama          b) Sihizm-Nanak                 c) Taoizm-lao-tsze  

    d) Cayinizm - Tao-teh- King      e) Konfüçyanizm - Konfüçyüs

 

9.İnsanda doğuşta  var olan hakkı kabul  ve idrak etme,Allah-ı bulma ve tapınma yeteneğine ne denir?

a) Kabiliyet          b) Seciye        c) Terbiye        d) Asalet     e) Fıtrat

 

10."Bütün eşyada bir ruh bulunduğu" inancına dayalı ilkel din aşağıdakilerden hangisidir ?

     a) Totemizm         b) Animizm          c) Natürizm           d) Taoizm            e) Sihizm

 


11. İslam alimlerine göre dinin temeli aşağıdakilerden hangisidir?

 a) Tevhid inancı       b) Totemizm       c) Animizm        d) Natürizm      e) Cayinizm

 

12. Ruhbanlık aşağıdaki dinlerden hangisinde vardır ?

 a) Sihizm     b) Musevilik       c) İslamiyet       d) Cayinizm       e) Hıristiyanlık

 

13. İslam ve Hinduizmin bir takım prensiplerini birleştirilerek oluşturulan inanç sistemi
      aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Sihizm       b) Cayinizm        c) Budizm       d) Taoizm       e) Brahmanizm

 

14. Musevilik hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) Yahudi ırkının milli dini haline getirildiği için Yahudilikte denir.

       b) Museviliğe peygamberi Hz.Musa olduğu için Musevilik adı verilmiştir.

       c) Musevi mabetlerine havra ve sinagog denir.

       d) Museviliğin kutsal kitabı İncil’dir.

       e) Musevi din adamlarına haham denir.

 

15. Musevilikte din adamlarına ne ad verilir ?

a) Haham     b) Papaz         c) Rahip           d) Kahin         e) İmam

 

16. Aşağıdakilerden hangisi Museviliğin (Yahudiliğin) İslama göre yanlışlarından değildir?

   a) İnsanları Yahudi olan ve Yahudilere hizmet etmek için yaratılanlar diye 2 sınıfa ayırmaları

   b) Yahudileri üstün ırk sayarak insanları Allah'ın eşit yarattığını kabul etmemeleri

   c) Museviliği sadece Yahudilere mahsus hale getirip milli din yapmaları

   d) Hz. Musa’nın Allah'la konuştuğuna inanmaları

   e) Yahudi ırkının dünyaya hakim olması emeline dini ve inançları alet etmeleri

 

 17.Aşağıdakilerden hangisi Musevilikte Ahlak anlayışını ifade eden "On emirden" değildir. ?

     a) Cumartesi günü  hiç bir iş yapmayacaksın.                
b) Kendin için put yapmayacaksın.
c) Komşun aleyhinde yalan şahitlik yapmayacaksın.     
d) Rabbin "Yahova’ya" buzağı  (inek yavrusu)  kurban edeceksin.
e) Anne babaya hürmet edeceksin.

 

18 ."Milli Tanrı" anlayışı aşağıdaki dinlerden hangisinde vardır.?

     a) Budizm       b) Musevilik            c) Hıristiyanlık        d) Putperestlik          e) Cayinizm

 

19. Musevilik hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    a) Museviliğin inanç esaslarına göre Hz.Musa Peygamberlerin en büyüğüdür

    b) Museviliğin ahlak anlayışı beş emir, beş yasaktan gelen on emirle özetlenebilir

    c) Museviliğe göre insanlar dünyaya günahkar olarak gelirler, vaftizle günahlarından temizlenirler

    d) Museviliğin kutsal kitabı Tevrat’a  Tora da denilmektedir

    e) Hz. Musa Peygamberliği boyunca Firavun’la mücadele etmiştir

 

 20.Aşağıdakilerden hangisi Musa  peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

    a) Hz.Musa devrinde Mısırda sihirbazlık ve büyücülük yaygındı.

    b) Hz.Musa Sina dağında Allah'la konuştu, bu yüzden ona "kelimullah" da denir.

    c) Hz. Musa'ya kitap olarak Tevrat verildi.        

    d) Hz.Musa Nemrut'u dine davet etti, onunla savaştı

    e) Museviliğin (Yahudiliğin) peygamberi Hz. Musa’dır.

 

 21. 325 yılında İznik'te toplanan Hıristiyan din adamları dört tane İncil seçmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu  dört İncil’den değildir ?

       a) Matta           b) Luka          c) Luther         d) Yuhanna         e) Markos

 

 22. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlıkta en yaygın olarak kabul edilen dört  mezhepten biri değildir ?

       a) Aforoz       b) Katolik       c) Ortodoks       d) Protestan       e) Anglikan

 

 23. Hıristiyanlıkta din adamlarına ne ad verilir ?

a) Haham     b) Papaz          c) Şaman          d ) Kahin        e) İmam

                                                                                                                                                                                    

24. Aşağıdakilerden hangisi İsa peygamber (a.s) hakkında yanlıştır ?

    a) Hz.İsa'ya sağlığında inanan ve ona yardım edenlere "havari" denir.

    b) Hz.İsa çarmıha (haç'a) gerilerek öldürüldü.       c) Hz.İsa'ya kitap olarak İncil verildi.  

d)  Hıristiyanlık dininin peygamberi Hz.İsa'dır.      e) Hz.İsa Allah'ın bir mucizesi olarak babasız doğmuştur.

 

25. Hıristiyanlık hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

    a) Hıristiyanlığın yaygın dört mezhebi Katolik-Ortodoks-Protestan ve Anglikanlıktır

    b) Hz. İsa'ya sağlığında iman edenlere havari denir

    c) Hıristiyanlığın  (İncilin) kabul edilen 4 kitabı ; matta-luka-yuhanna ve markos’tur

    d) Hıristiyanlık zamanla tahrif edilerek milli bir din haline gelmiştir

    e) Hıristiyan mezhebi Ortodoksluğun merkezi İstanbul Fener Patrikhanesi’dir

 

26. Hz.İsa'ya hayatındayken inanan ve ona yardım edenlere ne ad verilir ?

     a) Havari         b) Ensar       c) Sahabi         d ) Ashab-ı Kehf       e) Ashab-ı suffa

 

27. Hıristiyanlık hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

       a) Hıristiyanlık dininin peygamberi Hz.İsa'dır.           b) Hıristiyanlığın kutsal kitabı Tevrat’tır.

       c) Hıristiyanların ibadet yerlerine kilise denir            d) Hz.İsa'ya aynı zamanda Mesih de denilir.

       e) Hıristiyanların en önemli inanç esası üçleme anlamına gelen teslistir

     

28. Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanların İslam'a göre yanlışlarından değildir ?

   a) Ana-baba-Ruhu'l-Kudüs gibi üçleme inancıyla Allah’ın birliğinde netlik olmayışı

   b) Hz.İsa (a.s)'n göğe yükseldiğini kabul etmeleri

   c) İnsanları doğuştan günahkar sayıp vaftizle temizleneceklerine inanmaları

   d) Din adamlarının insanları dinden çıkarmaları  Aforoz yetkisi

   e) Günahları sadece Allah'ın affı mümkünken papazların günah çıkarması

 

29. Hıristiyanlıkta "üçleme" anlamına gelen Allah inancına ne ad verilir?

       a) Vaftiz          b) Teslis         c) Aforoz            d) İstavroz         e) Ruhu'l -Kudüs

 

30. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin islamdan önceki dini inanışlarından değildir ?

     a) İyi ve kötü ruhların varlığına inanılır, ata ruhlarına saygı gösterilirdi.

     b) Manu ve tabu denilen din adamları eski atalarla teması sağlardı.

     c) Gök tanrı hayat veren yaratan, hükmeden insanlara yol gösteren milli bir tanrı olarak kabul edilmiştir.

     d) "Yuğ"denilen cenaze törenlerinde acılar, vücuda acı verilerek dile getirilirdi

     e) Yer-su yeryüzünde yaşayan iyi ruhların bütünü , sonsuz bir varlık ve güzellik kaynağı olarak görülür.

 

31. Türklerin islamdan önceki eski dini inancı aşağıdakilerden hangisidir?

     a) Hıristiyanlık       b) Budizm          c) Şamanizm          d) Animizm         e) Taoizm

 

32. Türklerin İslamdan önceki eski inançlarında din adamlarına ne ad verilir ?

     a) Kahin        b) Papaz        c) Haham       d) Şaman        e) Rahip

 

33. Aşağıdakilerden hangisi  Türklerin kalabalık gruplar halinde hızla Müslüman olmasında önemli rolü olan

      (Müslümanlıkta da var olan) inançlarından değildir ?

     a) Gök tanrı(Tenkri) , Yer tanrı inancının islamın inançlarına uygun olması

     b) Zina, hırsızlık ve cinayetlerin islamda'da ağır şekilde cezalanması

     c) Ölümü ruhu bedenden ayrılması olarak görmeleri

     d) Öbür dünyada iyilik ve kötülüğün karşılığının verileceğine inanmaları

     e) Öbür dünyada ikinci bir hayatın var olduğuna inanmaları

 

34. Türklerin İslam’la tanışmalarına Müslüman Araplarla beraberliklerine sebep olan tarihi hadise
aşağıdakilerden hangisidir ?

  a) Gaznelilerin çöküşü     b) Malazgirt Savaşı     c) Dandanakan Zaferi    
d)  Saltuk Buğra hanın ölümü       e) Talas Savaşı

 

Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy