Mehmet Özcan

Giri? Formu


Kayıp Parola?
Hesabınız yok mu? Kayıt Ol

Ziyaretçi Sayacı

 
Bugün186
Dün309
Bu Hafta1144
Bu Ay1144
Toplam586995
11. Sınıf Test Soruları

1.      Allah’ın yapılmasını yasakladığı ve yapılmasına razı olmadığı şeylere ne ad verilir?

A) Hayır                   B) Şer               

C) Tevekkül              D) Sabır

2.      Mekke’nin ileri gelen ailelerinden birine mensup bir kadın hırsızlık yapar. Cezanın infaz edilmemesi için bazı kişiler, Peygamberimiz (S.A.V.)’e gelerek aracı olurlar. Bu duruma çok öfkelenen Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle bir konuşma yapar: “Unutmayın sizden öncekiler aralarında zengin ve güçlü kimseler suç işlediklerinde onları cezalandırmazlar, ama fakir ve güçsüz kimseler suç işlediklerinde en ağır cezaları verirlerdi. Onlar bu yüzden yok oldular. Allah’a yemin ederim ki, kızım Fatıma bile suç işlese onu dahi cezalandırırım.” Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?

A) Adaletli olması                B) Sebatkâr olması       

C) Güvenilir olması               D) Doğru sözlü olması

3.      Aşağıdakilerden hangisi, zekâtın toplumsal yararları arasında yer almaz?

A) Zengin fakir yardımlaşmasının sağlanması

B) Verenin huzur duymasını sağlaması

C) Toplumsal dayanışmayı sağlaması

D)Hırsızlık, yağmacılık gibi olayların yaygınlaşmasını önlemesi

4.    Allah tarafından takdir edilen olayların, zamanı geldiğinde O’nun bilgisine uygun bir şekilde gerçekleşmesine ne denir?

A) Kader                             B) Kaza            

C) Tevekkül                         D) Tefekkür

5.      Bir işin olması için gerekli bütün çalışmaları yaptıktan sonra sonucu Allah 'a bırakıp ona güvenmek olarak açıklanan kavram nedir?                                

A) Kader                             B) Kaza                        

C) Tevekkül                        D) Teşekkür

6.      Cumhuriyetin kurulmasının ardından, Atatürk’ün desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin aldığı tarihi kararla Kuran’ın doğru anlaşılması için, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın verdiği görev doğrultusunda ilk Türkçe meal ve tefsir çalışmasını yapan din âlimimiz kimdir?

A) Mehmet Rıfat Börekçi                             

B) Babanzade Ahmet Naim                                                   

C) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır              

D) Prof. Dr. Kamil Miras

7.      Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması amacıyla 3 Mart 1924 tarihinde Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak, Başbakanlığa bağlı olarak oluşturulan teşkilat hangisidir?

A) Din İşleri Yüksek Kurulu  

B) Diyanet İşleri Başkanlığı

C) Türkiye Diyanet Vakfı                              

D) Diyanet İşleri Bakanlığı

8.      Hz. Muhammed (S.A.V.) Necran’dan gelen Hıristiyan kafileye Mescid-i Nebevi’nin bir köşesinde kendi dinlerine göre ibadet etmelerine müsaade etmiştir. Hz. Muhammed’in bu davranışı O’nun aşağıda sahip olduğu özelliklerinden daha çok hangisinin içerisinde değerlendirilir?

A) Hoşgörü              B) Sabır                       

C) İsmet                 D) Tebliğ

9.      Aşağıdakilerden hangisi, dinimizin barışa verdiği önemin göstergelerinden biri değildir?

A) Kin ve düşmanlığı yasaklaması                 

B) İnsanlara sevgi ve saygıyla yaklaşmayı emretmesi

C) Kan davalarını yasaklaması                     

D) Günde beş vakit namazı emretmesi

10.  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan değildir?

A) Halifelik                          B) Tevhid                     

C) Nübüvvet                        D) Kur’an

11.  İslâmî bir terim olan “Tevhid” in anlamı hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?

A) Hz. Muhammed (sav) ve onun soyundan gelenlere saygı duyma.                           

B) Öldükten sonra tekrar dirilme.

C) Allah’ın birliğine, eşi, benzeri ve ortağının bulunmadığına inanma.

D) Üzerimize düşenleri yaptıktan sonra gücümüzü aşan kısımları Allah’a bırakma.

12.  ‘’Ali bin Ebî Talib’in Hz. Muhammed’den sonra nass ve tayinle halife olduğuna inanan, imametin(halifeliğin) kıyamete kadar onun soyuna ait olduğunu ileri süren, bu imamların masum(günahtan korunmuş) olduklarını ileri süren toplulukların ortak adıdır’’

Yukarıda tanımı verilen mezhep hangisidir?

A) Ehl-i Sünnet                    B) Maturidiyye              

C) Eş’arilik                          D) Şia

13.  Asıl adı Numan b. Sabit’tir.  Fıkh-ı Ekber adlı eseri meşhurdur. Kendisine fıkıh ilmindeki derin bilgisi nedeniyle en büyük imam denmiştir. Bu imamın görüşleri çerçevesinde şekillenen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hanefilik                          B) Şafiilik                     

C) Malikilik                           D)Hanbelilik

14.  Büyük günah işleyen kişinin durumu ile ilgili olarak “Büyük günah işleyen kimse ne mü’min nede kâfirdir. İkisi arasında bir yerdedir. Böyle bir günahı işleyen kişi fasıktır” görüşünü benimseyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutezile                         B) Haricilik                   

C) Matüridilik                       D) Eş’arilik

15.  Mezhepler için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? 

A) Mezhepler Müslümanların dini yaşamdaki sorunlarına cevap bulmak için çıkmıştır.

B) Mezhepler İslam toplumunu çeşitli gruplara ayırdığı için zararlıdır.    

C) Mezhebi olmayanın dini de yoktur.    

D) Mezhepler peygamberimizin emriyle kurulmuştur.

16.  Haricilikle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Seçimle gelmek kaydıyla adil olan her Müslüman halife olabilir.      

B) Büyük günah işleyen dinden çıkmaz.

C) İslam dünyasında ortaya çıkan ilk ameli-fıkhi mezheptir.

D) Halifelik Hz. Ali ve onun soyundan gelenlerin hakkıdır.

17.  Sözlükte “Teslim olmak, itaat etmek, barışa ve esenliğe kavuşmak, güven içinde bulunmak” gibi anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İman                              B) İhsan                       

C) İslam                             D) Tevhid

18.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (S.A.V.)in Medine’de toplumsal barışı sağlamaya yönelik çalışmalarından sayılmaz?

A) Medine Sözleşmesi                                

B) Muhacir ile Ensârı kardeş ilan etmesi

C) Evs ve Hazreç Kabileleri arasındaki kan davasını kaldırması

D) İslamiyet’i yaymak için komşu ülkelere elçiler göndermesi

19.  Aşağıda verilenlerden hangisi taassuptan kaynaklanmaktadır?

A) Düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi                  

B) Yapılan hata ve yanlışlıkların terk edilmesi.

C) Din ve mezheb çatışmalarının artması                  

D) Kültürel zenginlik ve canlılığın artması

20.  “Cuma ve Bayram günlerinde camilere gelen müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere İmam-Hatibin yaptığı konuşmadır.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

A) Hutbe                             B) Vaaz            

C) Dua                                D) Vecize

21.  İl ve ilçelerde Diyanet teşkilatının en üst düzey görevlisi olan, Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerinin sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini düzenleyen ve denetleyen din görevlisine ne denir?

A) İmam-Hatip                     B) Vaiz                        

C) Müftü                             D) Müezzin

22.  Allah, her varlık için bir yaşama süresi belirlemiştir. Yaşamın bittiği zamana ne denir?

A) Ecel                               B) Kaza            

C) Kader                             D) Ömür

23.  Peygamberlerin hayatları boyunca hiç yalan söylememeleri, onların hangi özelliğini gösterir?

A) Fetanet                          B) İsmet                      

C) Sıdk                               D) Tebliğ

24.  Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da anlatılan örnek insanın özelliklerinden değildir?

A) Alçakgönüllüdür.                                    

B) Boş ve faydasız işlerden uzak durandır    

C) Namazı kılandır                                      

D) Güçlü ve gururludur

25.  Mekke’nin fethi tamamlanıp, müşrikler grup-grup İslam’a girmeye, her taraf barış ve huzura kavuşmaya başlayınca Medineli Müslümanlar (Ensar) bir endişeye kapıldılar: “Resûlüllah artık vatanına kavuştu, kabilesiyle görüştü, bundan sonra dönüp bizimle Medine’ye gider mi? dediler.” Hz. Peygamber bu endişeyi anlayınca onlara, “Üzülmeyin, endişelenmeyin, ben sizin diyarınıza hicret ettim. Hayatım da ölümüm de sizin aranızda olacaktır” dedi. Yukarıdaki olayda peygamberimizin hangi özelliği anlatılmaktadır?

A) Vefakâr olması                B) Emin olması             

C) Sebatkâr olması              D) Merhametli olması


Yorum (0)add feed
Yorum yazın

Kayıtlı üye değilsiniz. yorum yapmak için üye olmalısınız.Yorum sorumluluğu size ait olacaktır.


busy